Documents

Document d'adhesió al Pla Edificant.

Proposta de pròrroga del contracte de recollida de residus.

Esmena a la proposta de modificació de l'impost ICIO

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis per activitats esportives

Pàgines