Documents

Proposta de pròrroga del contracte de recollida de residus.

Esmena a la proposta de modificació de l'impost ICIO

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis per activitats esportives

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives

Pàgines