Resum plenari 28 juny 2018

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el passat 28 de juny de 2018.

El passat dijous 28 de juny es va celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny amb el següent ordre del dia: 

 1. Aprovació de l'acta anterior, de 31 de maig

  L’acta s’aprova amb els vots a favor de Compromís, PSOE, la CUP i l’abstenció del PP. 
  Des del PP entenien que al passat plenari, al no aprovar-se la urgència de la moció que van presentar, havien demanat incloure-la a l’ordre del dia d’este plenari. Com a l’acta no apareix, demanen que es revise el vídeo del plenari per si es va demanar, i en eixe cas, que es modifique l’acta.
   
 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia

  Es donen compte de les resolucions d’Alcaldia, de la 176 a la 216.
   
 3. Proposta de festes locals (17 de gener i 15 de juliol)

  Es proposen els dies 17 de gener i 15 de juliol com a festius locals per al 2019.

  La proposta s’aprova per unanimitat.
   
 4. Proposta de festes escolars

  Al Consell Escolar que es va celebrar el dimarts 26/05/2018, es va acordar proposar com a festius locals els dies:
  - Divendres 2 de novembre
  - Divendres 7 de desembre
  - Dilluns 18 de març

  La proposta s’aprova per unanimitat.
   
 5. Modificació de crèdits 3/2018

  L’equip de Govern porta a plenari la següent proposta de modificació de crèdits per tal d’amortitzar part del deute amb CajaMar. En concret la proposta és amortitzar en 429.204,66€ el deute.

  Esta amortització de deute ve marcada per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, on indica que una part del superàvit del pressupost anterior es deu dedicar a amortitzar deute 

  La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís i PSOE i les abstencions del PP i la CUP.
   
 6. Informació pública del Pla General

  Després de que l’equip redactor del Pla General haja presentat tota la documentació que exigeix la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), ara deu tornar a exposar-se a informació pública.

  L’exposició a informació pública del Pla General va ser aprovat amb els vots de Compromís, PP, PSOE i l’abstenció de la CUP.
   
 7. Proposta de la CUP sobre auditoria del servei de recollida de Residus Sòlids Urbans

  Arran de la proposta que vam fer al passat plenari de deixar damunt la taula l’ampliació del contracte de recollida de RSU i que no va ser recolzada per la resta de grups, proposem realitzar una auditoria al servei de recollida de RSU.

  En primer lloc, el nostre portaveu va fer lectura de la proposta que presentàvem al Plenari. I després va argumentar:

  En resum, es proposa fer una auditoria al servei de recollida de Residus Sòlids Urbans per tal de determinar si l’empresa està complint amb les seues obligacions i si les condicions laborals dels treballadors i treballadores són les idònies. Per a això votarem a favor.

  Després de les intervencions dels portaveus dels altres grups, on el del PP va intentar deslegitimar la proposta al dir que si es tenien indicis d’incompliment el que s’havia de fer era denunciar i no fer l’auditoria abans, es va procedir a la votació.

  Finalment la nostra proposta es va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSOE i CUP i l’abstenció del PP.
   
 8. Proposta d'establiment del suport vídeo-àudio per a l'enregistrament de les actes del Ple

  Al plenari d’abril ja es va presentar la següent proposta, però es va deixar damunt la taula el punt al presentar el PP una esmena per aplicar un segellat de temps a la gravació d’àudio i/o vídeo i no tenir suficient informació al respecte.

  Per a este plenari, l’equip de Govern presenta la mateixa proposta (amb l’esmena que nosaltres ja els vam fer) i havent-nos facilitat un pressupost per al segellat de temps on s’encaria considerablement la proposta. A banda, argumentaven que com el Secretari no va indicar cap impediment a no tenir el segellat i a altres Ajuntaments dels voltants ja ho estan fent així (sense el segellat), tornen a portar la mateixa proposta.

  Des del grup municipal del PP tornen a presentar la mateixa esmena, la de que s’aplique un segellat de temps a les gravacions.

  L’esmena es rebutjada amb els vots en contra de Compromís i la CUP, l’abstenció del PSOE i els vots a favor del PP.

  Finalment s’aprova la proposta presentada amb els vots a favor de Compromís i la CUP, l’abstenció del PSOE i els vots en contra del PP.
   
 9. Moció de la CUP per a la creació d'un protocol propi de transparència

  Des de la CUP presentàvem la següent moció després d’haver-la presentada al passat plenari, però que no va arribar a debatre’s al haver-se votat deixar-lo damunt la taula a falta d’algun aclariment més.

  La nostra intervenció va ser:

  Com ja vam explicar al plenari del mes passat al presentar la proposta, el sentit de la moció és per a crear un Protocol de Transparència, per tal de que quede registrat en un document quina deu ser la informació a publicar, qui deuen ser els responsables de mantindre certa informació actualitzada i amb quina periodicitat.
  L’única diferència amb la proposta de moció presentada a l’anterior plenari ha sigut eliminar el primer punt dels acords, on s’indicava que en un termini de 30 dies s’havia de completar tota la informació que faltava a la web, però després de reunir-nos tots els grups i comprovar que ja hi ha molta informació, creguem que este punt es podia prescindir.


  La moció va ser aprovada per unanimitat.
   
 10. Moció PSOE sobre assistència a actes religiosos

  Des del grup municipal del PSOE presenten la següent moció per tal d’anul·lar el decret d’alcaldia, saluda o decissió d’Alcaldia, on s’estableix que sols acudisca l’Alcalde o la persona en qui delegue als actes religiosos i que l’assistència als actes religiosos passe a ser una decissió de cada regidor.

  La intervenció del nostre portaveu va ser: 

  El grup municipal de la CUP, en consonància amb altres ocasions on hem manifestat la nostra postura respecte este tema, no podem recolzar la moció. 
  La nostra opció és la d’una institució laica, en la que l’assistència als actes religiosos siga una opció personal de cadascú i no en representació de la institució. I creiem que a nivell personal es pot assistir en qualsevol moment. Per tant entenem que el que cal fer és que el govern municipal deixe d’anar en representació de la institució, i no anar també la resta de regidors i regidores com es proposa.
  A banda, a la moció inicial es proposava anul·lar un decret d’alcaldia inexistent, i a la nova versió es diu d’anul·lar el saluda, que hi ha un diferent cada any i no li vegem cap sentit. Des de la CUP creguem que el cal és acordar un protocol sobre l’assistència dels membres de la Corporació als actes religiosos, que veient la composició del Plenari pensàvem que seria més fàcil acordar un protocol d'assistència perquè entenem que era un tema on podíem coincidir Compromís, PSOE i nosaltres. Lamentablement no hem arribat a cap acord i nosaltres continuarem defensant la nostra postura.
  I per últim, voldríem preguntar quin és el motiu del canvi de plantejament del PSOE al voltant d’esta qüestió, ja que entenem que no és la mateixa del 2015 quan van presentar una moció, que no va arribar a debatre’s, per a que la Corporació Municipal no assistira als actes religiosos, o tampoc és la mateixa quan van recolzar la nostra proposta l’any passat per a que cap representant de l’Ajuntament assistira a cap acte religiós.


  La moció del PSOE va ser rebutjada amb els vots en contra de Compromís, PP i la CUP i els vots favorables del PSOE.
   
 11. Informes d'Alcaldia

  En primer lloc, l’Alcalde fa esment de les dones assassinades des del passat plenari a l’Estat Espanyol. En total va nomenar 9 persones assassinades per la violència masclista.

  Seguidament l’Alcalde va informar, entre altres punts, del següent:

  • La reunió per al Pla de prevenció d’incendis està prevista per al dia 25/07/2018 a les 09:00h.

  • S’informa de la resposta de la nova consellera de Sanitat a la diputada Isaura Navarro sobre la reforma de l’actual centre de salut, indicant que el Consell ho té previst.

  • S’informa de que la Comissió de Seguiment de l’Aigua es farà la setmana abans de Festes.

 12. Mocions, precs i preguntes

  Des del nostre grup vam realitzar les següents preguntes:
  • Al maig de 2016 el govern municipal va fer públic un comunicat on es deia que substituïa l’ús del glifosat per altres herbicides alternatius arran d’unes recomanacions de la Conselleria d’Agricultura. A les passades comissions informatives, se’ns va dir que s’havia utilitzat herbicida fitosanitari en parcs i jardins i que s’havia senyalitzat. Però en eixa senyalització s’indicava que s’havia utilitzat glifosat, fet que no es va dir a les Comissions Informatives.
   Ens poden indicar per quin motiu s’ha utilitzat este herbicida si van dir que no ho farien?


   La regidora de Serveis Municipals va respondre que no ho sabia.

   Este producte s’ha comprat després de l’anunci de l’any 2016 de no utilitzar-lo?

   La regidora ens respon que creu que sí que es va adquirir després de l’anunci i que ella no revisa l’adquisició dels productes.
    
  • El 15 de juliol finalitzarà la pròrroga del contracte de subministrament d’energia elèctrica amb Iberdrola. Ens poden dir si des de l’equip de Govern han comunicat a Iberdrola o a la central de compres de la Diputació que no es vol renovar algun dels contractes per tal de contractar a alguna cooperativa d’energia verda?

   La regidora Viqui Simó ens respon que la Diputació ha prorrogat el contracte amb Iberdrola 2 o 3 mesos, i que l’Ajuntament s’ha adherit ja que encara estan elaborant el Plec de Condicions.
    
  • Sobre la moció aprovada al plenari del mes de març sobre les 23 propostes per a implantar una fiscalitat local més justa, i que a l’equip de Govern es va presentar al mes de novembre. Ens podrien dir si s’està treballant amb eixes propostes i concretament amb quines?

   L’Alcalde ens respon que no pot dir-nos amb quines propostes s’està treballant, però que està encomanat al departament respectiu per a que faça les gestions pertinents