Resum plenari 29 març 2018

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el passat 29 de març de 2018.

El passat dijous 29 de març es va celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març, amb l’absència del nostre regidor Albert Noguera i amb el següent ordre del dia.

 1. Aprovació de l’acta anterior, 22 de febrer

  L’acta es va aprovar per unanimitat després d’incloure algunes esmenes.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es van donar compte les resolucions d’Alcaldia, de la 68 a la 101 del 2018, la del canvi de delegacions entre Blai Server i Noèlia Miralles i la de la liquidació de 2017.
   
 3. Presa de possessió Regidor

  Va prendre possessió el nou regidor del grup popular Juan Gayá, en substitució de Yolanda Miralles.
   
 4. Modificació de crèdits 2/2018

  Des de l’equip de Govern es proposa la següent modificació de crèdit per a fer l’aportació al Consorci de Residus i que este abone a l’empresa que gestiona la planta del Campello (FCC) pel tractament i eliminació dels residus. 
  Fins ara era l’empresa concessionària qui repercutia el cost del tractament i eliminació de residus als diferents Ajuntaments, però a partir de l’1 de juliol de 2018, l’empresa deu facturar al Consorici, i els Ajuntaments de forma provisional, deuen fer aportacions per a dotar de liquidat el Consorci. Tot això, fins que es cree la taxa supramunicipal que establiran els Consorcis per tal de finançar el servei.  La modificació de crèdit va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís i l’abstenció de la resta.
   
 5. Modificació ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

  A l’anterior Plenari, el govern municipal va portar una proposta per modificar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), el qual contenia nombrosos punts sobre els que no estàvem d’acord. 
  Des de la CUP vam fer una esmena a aquella moció, i el Govern municipal va optar per retirar-la i presentar-la a este plenari, modificant la seua proposta per l’esmena presentada per nosaltres i incloent un informe adjunt de la tècnica econòmica municipal que avala la proposta.

  La nostra intervenció va anar en la línia d’explicar les esmenes nostres que s’havien incorporat:

  El grup municipal de la CUP votarem a favor de la moció, ja que el text final inclou les esmenes que li havíem fet arribar al govern municipal a la moció que inicialment es presentava al passat plenari. Eixes esmenes van en la línia de bonificar únicament la part corresponent a la instal·lació del sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric, augmentant-la a un 95%, que es puga bonificar la instal·lació d’un dels dos tipus i no obligar a instal·lar els dos, facilitar els tràmits i no exigir un mínim en quant a potència i superfície.

  La moció va ser aprovada per unanimitat.
 6. Sol·licitud subvenció per la execució de pas sobre el barranc del Marx

  L’equip de Govern presenta la proposta d’executar un nou pas sobre el barranc del Marx, i per tal de poder acollir-se a una subvenció de l’IVACE per a la millora dels polígons s’havia de votar a plenari.

  La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís, PSPV i CUP i l’abstenció del PP.
   

 7. Proposta de representant de la Corporació en òrgans col·legiats

  L’equip de Govern proposa els següents canvis de representants a alguns òrgans col·legiats, concretament les canvis són els que apareixen en negreta:


  A més, també es proposa la modificació de Yolanda Miralles per Juan José Puigcerver a la Fundació escola infantil, i el del nou regidor Juan Gayá Diaz com a suplent a la Societat de Reciclatge de Residus.

  La proposta es va aprovar amb els vots favorables de Compromís i PP i l’abstenció del PSPV i la CUP.

 8. Proposta de modificació de dedicació parcial de regidora

  L’equip de Govern proposa augmentar la dedicació de la regidora Noèlia Miralles del 20% al 30%, i passant a cobrar 693,49€/mes (14 pagues), ja que ha assumit més delegacions.

  L’argument de la nostra abstenció va ser el següent:

  En línia amb altres votacions anteriors sobre este tema, el nostre grup s’abstindrà. Ens sembla correcte augmentar la dedicació de la regidora però no estem d’acord amb els sous actuals dels càrrecs polítics.

  La proposta s’aprova amb els vots a favor de Compromís i l’abstenció de la resta.

 9. Moció pensions

  L’equip de Govern proposa la següent moció de la Federació Valenciana de Municipis sobre les pensions.

  Des de la CUP vam proposar les següents esmenes a la moció:

  Canviar els punts I i IV dels acords, que deien:
  I. Manifestar la nostra defensa del sistema públic de pensions i racionalitzar, si és necessari, altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
  IV. Garantir el finançament de la Seguretat Social, amb mesures que equilibren el Sistema Financer.


  Per:

  I.  Manifestar la nostra defensa del sistema públic de pensions i racionalitzar, si és necessari, altres partides i incrementant els ingressos del sistema. Sense baixar altres partides destinades a despeses socials ni fer pagar més a les rendes més baixes.
  IV. Garantir el finançament de la Seguretat Social, amb la introducció progressiva de finançament per via impositiva en el cas que siga necessari, sobre la base d’un sistema tributari just i progressiu.


  I afegir el següent punt:

  IX. Instar al govern de l’Estat a derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (la reforma laboral) que ha rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, ha abaratit l’acomiadament indefinit i ha facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector públic i privat.

  Es va aprovar la inclusió de les nostres esmenes, i vam argumentar el vot a favor:

  El grup municipal de la CUP estem d’acord amb els plantejaments fonamentals de la moció, després d’haver inclòs les nostres esmenes. Únicament volem remarcar la importància del primer punt dels acords, ja que al debat sobre les pensions, alguns sectors ens estan venent el mantra que el sistema públic de pensions no és sostenible, insistint sempre amb els ingressos de les cotitzacions a la seguretat social. I això és una fal·làcia donat que les pensions són una necessitat bàsica com la sanitat o l’educació que s’han de garantir a partir dels ingressos que té l’estat, no només de les cotitzacions.

  La moció es va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSPV i la CUP i l’abstenció del PP.

 10. Moció productes femenins

  Des de l’equip de Govern es proposa la següent moció per a eliminar la taxa Rosa i defensar la igualtat de preus sense discriminació de gènere.

  La intervenció del nostre portaveu va ser:
  El grup municipal de la CUP votarem a favor de la moció, estem a favor del que es proposa, simplement voldríem fer dues observacions:
  - El primer és que en un sistema econòmic com el que tenim de lliure mercat on no hi ha regulació de preus sinó que van en funció de l’oferta i la demanda, hem de tindre en compte que una baixada d’IVA no ens garanteix una baixada de preus, ja que les empreses els poden deixar com estaven i obtenir més guanys. Per tant sense canviar eixe sistema continuarem amb preus injustos i discriminatoris.
  - El segon és recordar que l’IVA és l’impost més injust que tenim, ja que no va en funció de la renda sinó que tots paguen la mateixa quantitat independentment dels ingressos que tinguem i que repercuteix més sobre el consumidor final. Per tant la classe treballadora és la que es veu perjudicada amb este impost.
  Amb tot això, i amb estes limitacions actuals, ens sembla correcte el contingut de la moció.


  La moció va ser aprovada per unanimitat.

 11. Moció de la CUP per la implantació d’una fiscalitat local més justa

  Des de la CUP presentem la següent moció per a l’estudi de diverses propostes per aconseguir una fiscalitat local més justa i solidària, tal i com ja vam presentar a l’equip de Govern el passat mes de novembre.

  Des del grup municipal popular van presentar una esmena per a incloure una proposta on s’indicava que l’Ajuntament estudiaria com tornar l’impost de plusvàlua a qui ha venut la seua vivenda per un valor inferior al de compra.
  L’esmena es va incloure amb els vots a favor de PP i PSOE i l’abstenció de Compromís i la CUP.

  Finalment es va aprovar per unanimitat la moció amb l’esmena incorporada.

 12. Informes d’Alcaldia

  L'Alcalde va donar compte dels canvis a les composicions de les Comissions Informatives després dels canvis de delegacions entre els regidors Blai Server i Noèlia Miralles, i per l'entrada del nou regidor del PP.

  I com es fa a tots els plenaris de Pedreguer, es van llegir els noms de les dones assassinades pel masclisme des de l'últim plenari. Es van llegir els 7 noms i les dates dels assassinats.

 13. Mocions, precs i preguntes

  • ​​Es va presentar una moció del PSPV sobre el rastre, que per haver-se presentat fora de termini s’havia de votar la urgència. La CUP vam votar a favor de la urgència argumentant el següent:

   El nostre grup entén que no és un tema que haja sorgit els últims dies i hi haja un motiu per haver-la presentat fora de termini, però tenint en compte que és una moció amb un contingut del que es pot beneficiar el poble, votarem a favor per tal que es comence a treballar el més prompte possible.

   Degut a l’abstenció de Compromís, no es va aprovar la urgència i no es va poder debatir i aprovar, si fóra el cas, la moció. 

   Des de la CUP havíem fet arribar als grups de Compromís i PSOE unes esmenes a la moció per tal de corregir alguns aspectes de la mateixa, però així i tot, Compromís no va votar a favor de la urgència, argumentant que també volien presentar-ne alguna ja que des de l’equip de Govern s’estava treballant amb el tema i entenien que es podria debatre al següent plenari.

  • El nostre portaveu va realitzar la següent pregunta:

   Al plenari passat, el portaveu del grup de Compromís va respondre a una pregunta nostra indicant que les actes dels plenaris sí que estaven publicades a la web pedreguer.sedelectronica.es afirmant "les actes dels plens es poden consultar en la seu electrònica de l'Ajuntament. Estan totes igual que tota la informació de transparència que mana la llei, en www.pedreguer.es, a la seu electrònica, a l'apartat de transparència".
   Vam veure que no és aixina, que les actes publicades eren les de les Juntes de Govern. Per tant, vol dir que l’Ajuntament no estava complint amb la Llei de Transparència? I ara ja es compleix?


   El regidor Blai Server va respondre que, efectivament, les actes dels plenaris no estaven publicades a la web, però des de la posada en marxa de la nova web municipal ja apareixen les actes dels plenaris i es complia perfectament amb la Llei de Transparència, però que si havia cap punt que no complien i algun grup s’adonava, ho resoldrien.

  • L’alcalde va infomar al Plenari de la sentència del tribunal contra l’Ajuntament de Pedreguer on anulava la moció de suport al BDS, i que des de l’Ajuntament s’anava a recòrrer la sentència.