Sobre el pagament de 58.350€ a TECVASA

L’Ajuntament de Pedreguer pagarà a TECVASA 58.350€ en conceptes que la concessionària entén com a sobrecostos, sobre els que l’Ajuntament no ha fet cap al·legació i que des de la CUP entenem que hi havia arguments per entendre’ls com a costos que hauria d’assumir l’empresa.

Estos 58.350 € corresponen als següents conceptes:

  • 23.185€ en concepte de l’aigua que se li ha comprat a la Comunitat de Regants.
  • 28.940€ en concepte de sobrecost elèctric, ja que com el nivell del pou de l’Ocaive està més baixet, es necessita més energia elèctrica per a extreure l’aigua.
  • 6.225€ pel manteniment i control de les noves infraestructures, és a dir, la canonada de connexió amb la Comunitat de Regants.

Des de la CUP entenem que la major part d’eixos costos han de ser assumits per l’empresa, ja que tal i com s’indica al punt 6.1 del plec tècnic:
6.1.-L’aigua a subministrar als abonats provindrà dels drets d’aigua titularitat municipal i, si no n’hi ha, dels aprofitaments, concessions administratives, participacions en comunitats d’aigües, societats que pertanyen al concessionari, així com pels contractes i compromisos de venda formalitzats o que es formalitzen pel concessionari amb subministradors de la zona.

Així mateix, al punt 22 del contracte s’indica que les retribucions de la concessionària provenen de: tarifes per subministrament d’aigua i tarifes de conservació de preses i comptadors vigents a cada moment, i per les aportacions que l’Ajuntament crega en casos d’ampliació o renovació d’infraestructures. I que amb eixes retribucions s’han de fer càrrec entre altres de comprar aigua i de l’energia elèctrica.

Per tant entenem que amb els ingressos de les tarifes vigents a cada moment, TECVASA s’hauria de fer càrrec d’eixos costos, i que si esperava que els costos foren inferiors, forma part del seu risc i ventura i no ens podem fer càrrec els veïns i veïnes de Pedreguer, d’acord amb l’article 277 de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Quin és el problema afegit que ens hem trobat? Doncs que en el moment d’informar als grups polítics i convocar la comissió de seguiment de l’aigua, TECVASA havia realitzat ja un procediment per pujar les tarifes d’aigua sobre el que l’Ajuntament no va fer cap al·legació, i que per tant va ser aprovat per la comissió de preus.

Sobre això, cal dir que el contracte especifica al seu punt 18 que les tarifes seran les vigents al començament de la concessió, i que s’actualitzaran amb l’IPC. I al punt 5 de l’annexe al contracte, diu que “TECVASA es compromet a no presentar a la comissió de preus de la Generalitat, cap modificació de tarifes sense tenir en compte les previsions establertes en el contracte i el plec de condicions i sempre de acord de l’Ajuntament o Comissió de Seguiment de l’Aigua”.

Com dèiem, a la Comissió de Seguiment se la va convocar amb la pujada ja tramitada i aprovada. Per tant la situació no ha sigut de negociació, sinó més bé de xantatge: O se li paga a TECVASA el que demana, o pugen les tarifes als veïns i veïnes de Pedreguer.

Davant eixa dicotomia, la CUP ens vam abstenir. Entenem que no s’hauria d’haver arribat a eixa situació si des de la regidoria d’aigua que ostenta l’Alcalde, s’haveren fet les al·legacions corresponents i defensat els interessos del poble. Finalment s’assumiran eixes quantitats del superàvit que TECVASA hauria de pagar a l’Ajuntament.

En resum, la CUP pensem que:

  • Els costos que TECVASA vol cobrar, estan especificats al seu contracte, i per tant no ho han de comptabilitzar com a costos extra.
  • La regidoria d’aigua, que ostenta l’Alcalde, hauria d’haver fet al·legacions en el moment que TECVASA tramita la pujada de les tarifes d’aigua, a no ser que estiguera d’acord amb eixa pujada tal i com especifica el contracte, però aleshores ho hauria d’explicar.
  • Estos fets són habituals en les concessions d’aigua: presenten una oferta a la baixa per quedar-se amb el servei i després facturen costos suposadament extraordinaris o pugen les tarifes.
  • Tot açò és conseqüència de la gestió privada de l’aigua, i un nou cas on les institucions paguen a les empreses privades quan estes no obtenen els beneficis que pretenen. I això és inadmissible. Per això cal, entre altres coses, municipalitzar el servei de gestió de l’aigua.