Propostes per a una fiscalitat més justa, ambiental i solidària

Des de la CUP de Pedreguer vam presentar 23 propostes a l'equip de Govern per aconseguir una fiscalitat local més justa, redistributiva, ambiental i solidària al municipi.

La CUP Pedreguer ens vam reunir amb l’equip de Govern municipal el passat divendres 17/11/2017 per a traslladar-los una proposta de cara a augmentar la progressivitat als impostos i taxes que es gestionen des del municipi. Amb la proposta, l’Ajuntament es comprometria a la implantació d’una fiscalitat local més justa, redistributiva, ambiental i solidària, estudiant una sèrie de 23 propostes. Algunes d’elles es poden posar en pràctica de manera immediata, i d’altres requereixen d’un estudi previ per la seua viabilitat i concreció a mitjà termini.

Algunes de les propostes que podrien aplicar-se ja mateix serien:

 • Propostes mediambientals:
  • Augmentar la bonificació actual a l’IBI i eliminar traves burocràtriques a vivendes amb sistemes d’aprofitament de l'energia solar.
  • Bonificar les vivendes eficients en funció de la seua classificació energètica.
  • Bonificar l’impost d’obres i construccions per a instal·lacions d’estalvi energètic.
  • Bonificar l’impost IVTM a vehicles elèctrics o híbrids.
 • Propostes socials:
  • Equiparar a les famílies nombroses i les famílies monoparentals, per tal de que també puguen beneficiar-se de les mateixes bonificacions.
  • Que les bonificacions per família nombrosa o monoparental siguen en funció del nivell de la renda familiar.
  • Bonificar l’impost d’obres i construccions a les instal·lacions que faciliten l’accessibilitat sense ser obligatori per normativa.
  • Bonificar l’impost IAE a les empreses que en els seus primers anys no obtinguen beneficis, a les que creen llocs de treball amb contractes indefinits o a les que produisquen i facen servir l’energia obtinguda en instal·lacions eòliques, solar, de biomassa,...

I de les propostes on deu fer-se un estudi previ per veure la viabilitat i concretar detalls, destaquen:

 • ​Propostes redistributives:
  Malgrat la mala ponència de valors que s’arrastra des de fa anys al municipi, que s’ha demostrat després de fer l’estudi a proposta de la CUP, i que s’està a l’espera de la nova ponència de valors per a solucionar-ho, cal que l’impost del IBI s’aplique de manera progressiva (que pague més qui més té):
  • Increment del tipus de l'IBI per al, per exemple, 5% dels immobles d'ús no residencial amb el valor cadastral més alt, amb la idea de poder baixar el tipus a la resta d’immobles urbans.
  • Aplicar un recàrrec de l’IBI a partir d’un determinat nombre de vivendes del mateix propietari que porten més de dos anys buides. I proposem “a partir d’un determinat nombre de vivendes” degut a la realitat de les classes populars de Pedreguer on molta gent té casa i caseta.
  • En cas de fer una bossa de lloguer municipal, estudiar l’exempció d’eixe recàrrec per a les vivendes que s’inscriguen, tal i com recull la Llei de Funció Social de la Vivenda i a l’espera del recurs interposat per l’Estat.
  • També en el cas de fer un Banc de Terres per al desenvolupament agrícola al municipi, bonificar l’IBI als terrenys inscrits en ell.
    
 • Propostes socials:
  • Estudiar com bonificar l’IBI o l’impost de contruccions per a incentivar la rehabilitació i conservació d’elements arquitectònics locals com poden ser els riuraus.
    
 • Propostes mediambientals:
  • Estudiar l’aplicació de criteris ambientals a la taxa de recollida de residus per a incentivar la reducció i la separació de residus, ja siga per sistemes de pagament per generació i descomptes en la taxa als establiments de restauració per l’ús d’envasos reutilitzables.

Per tant, dins del marge limitat per a decidir sobre les seues polítiques fiscals que tenen els municipis, des de la CUP hem fet la proposta a l’equip de Govern per aconseguir una fiscalitat municipal més justa, amb més cura pel medi ambient i més solidària.