Resum plenari 28 desembre 2017

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el passat 28 de desembre de 2017.

El passat dijous 28 de desembre es va celebrar l’última sessió plenària de l’any 2017, amb l’absència del portaveu popular Andrés Ferrer i amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, 26 d’octubre

  L’acta es va aprovar per unanimitat.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es va donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de la 263 a la 333.
   
 3. Pressupost municipal de l’exercici 2018

  En este punt es va debatre la proposta de pressupost per a 2018 feta pel govern municipal. Després de la presentació dels pressupostos per part de l’Alcalde, des del grup municipal del PSPV van presentar una esmena per a incloure als pressupostos una sèrie de propostes de partides.
  Des del nostre grup es van plantejar al respecte diversos problemes. El principal, que no anaven acompanyades de valoració econòmica i això, a més, provocava que no sabérem l’afectació sobre altres partides. A més, algunes de les propostes fetes ja s’estaven executant i altres no necessitaven partida econòmica i no li veiem sentit com a esmena als pressupostos.

  L’esmena va ser rebutjada amb els vots en contra de Compromís, l’abstenció del PP i la CUP, i els vots a favor del PSPV.

  La nostra intervenció sobre el sentit del vot als pressupostos va ser:

  La CUP vam dir que entràvem a l’Ajuntament no per a fer una simple gestió de la institució, sinó amb la intenció de canviar-ho tot, de transformar la realitat. Som conscients que això implica un llarg camí, molta feina i de la representació que té cadascú a este Plenari. Però amb els resultats que es van obtindre a les eleccions de 2015, amb una majoria suposadament d’esquerres i progressista al municipi, creiem que es podrien aconseguir, o com a mínim iniciar el camí, cap a diversos objectius, arribant a acords concrets.

  I amb eixe ànim vam encarar els primers pressupostos que vam debatre, els de l’any 2016, quan se’ns van acceptar la majoria de propostes que vam fer, i vam tenir clar votar a favor dels mateixos amb una clara convicció constructiva i com una forma d’estendre la mà al Govern Municipal. Gràcies a les nostres propostes a aquell pressupost, es va elaborar l'estudi per a les municipalitzacions que va ser l’inici per a la municipalització de la neteja dels edificis públics, es va contractar a una infermera escolar per treballar la sanitat des de la prevenció i es va fer l'estudi dels valors cadastrals on es demostrava la mala ponència que s’arrastra al municipi.

  L’any passat, en la votació dels pressupostos per a l’any 2017, després d’acceptar-se algunes de les propostes que els vam realitzar, ens vam abstenir a la seua votació. Els motius van ser clars: no es tenia una línia pròpia en matèria de gènere (i de fet es va rebutjar la nostra proposta al respecte), la continuació en el foment de l’empreneduria des de plantejaments neoliberals i sense recolzar el cooperativisme ni l’economia social, l’acumulació de partides d’altres anys i, sobretot, el no treballar sobre els acords aprovats a proposta nostra, com el Consell Social Municipal, ni tirar endavant les municipalitzacions.

  Arribats al dia de hui, a la votació dels pressupostos de 2018, hem de valorar com ha estat el compliment dels pressupostos anteriors i el seu ús. I en eixe sentit denunciem l’ús partidista que fa Compromís dels pressupostos municipals tal i com van manifestar en un comunicat este estiu on deia: “el govern ha de prioritzar les mesures que considera més importants i li són pròpies abans que les secundàries i d’altres grups”. Nosaltres entenem que quan s’accepten propostes al pressupost, totes elles són per a l’interés general del municipi, i no deurien dividir-se en si són propostes d’un grup o altre per tal de realitzar-les o no.
  Per exemple, la proposta de fer l’estudi d’eficiència energètica on la idea era saber quines actuacions realitzar als edificis municipals (i incloure-les a este pressupost) per a reduïr el consum d’energia siguent més eficients, i per tant, reduïnt el cost i l’emissió de gasos, no l’han considerat important? O no l’han realitzada sols perquè va ser una proposta nostra?
  I l’estudi pel desplegament de la fibra òptica a nivell municipal?
  Per no parlar de l’estudi agrícola, que a pesar d’estar recordant-ho als plenaris d’abril, maig i juny, s’han esperat vostés tant que hem arribat al debat dels pressupostos de 2018 sense tindre les actuacions que s’han de fer resultants d’eixe estudi. I damunt assignant-ho a dit com a contracte menor quan la nostra proposta era de fer-ho públic i que es pogueren presentar diverses propostes.


  A més, cal afegir l’ús que s’està fent dels pressupostos participatius, on moltes de les propostes deurien ser d’altres partides, com el manteniment dels carrers i camins en bon estat o dels parcs infantils. Cosa que es pot veure a l’actual pressupost on estes partides han baixat. També es troba a faltar un major control per la ciutadania de l’execució de les propostes, per quin motiu algunes no es fan en l’any que toca, o per què la partida destinada a alguna proposta en concret s’utilitza per a altra. És a dir, que després de 6 edicions entenem que deuria reformular-se el programa de pressupostos participatius per aconseguir una major participació i debat donant més protagonisme als diferents Consells Municipals i buscar les ferramentes on la ciutadania puga debatre les propostes.

  Per no parlar de la passivitat del Govern Municipal en treballar els acords aprovats en Plenari, com el Consell Social, que ha quedat totalment mort per la vostra incapacitat de fer ni tan sols una convocatòria ben feta.

  Per últim, l’únic aspecte que podríem destacar a favor és que finalment s’haja municipalitzat un servei públic. Un fet històric que se’ns deia que no era possible i que era un objectiu nostre a l’entrar a l’Ajuntament. Però és que, fins i tot això, ho han estropejat vostés amb la seua permissivitat davant situacions d’incompatibilitat i nomenant la persona encarregada de manera poc transparent.

  En resum:

  - De 4 propostes que vam fer pels pressupostos de 2017, se’n van acceptar 3. De les quals 2 no s’han fet. I la única que s’ha fet, s’ha fet mal i de manera poc transparent.
  - Se’ns ha dit que les propostes que fèiem l’oposició eren menys importants que les altres. A pesar que foren propostes d’interés públic.
  - Se’ns ha negat informació que hem demanat al llarg de l’any sobre l’execució de diverses partides. Per exemple se’ns ha negat informació sobre el corral de bous, i no sabem si caldria tindre alguna partida per arreglar-lo tenint en compte la situació normativa en la que es troba. Se’ns va negar informació sobre les propostes d’estudi agrícola fins que ja estava tancat l’acord. No se’ns ha respost encara sobre l’organització del servei de la neteja. I així, un llarg etcètera.
  - Continua sense haver una partida pensada en un projecte propi de treball de gènere. No hi ha projecte per aconseguir complir el Pacte d’Alcaldes de reducció d’emissions de CO2. No hi ha partides proposades pel Consell Social a causa de no haver-lo treballat.
  - I sobretot, que no hi ha voluntat de desenvolupar les propostes de caràcter més transformador.


  Per tot això, no podem donar en cap cas la confiança al govern municipal pels pressupostos de 2018, i votarem en contra.

  Després van intervindre la resta de grups municipals.

  Al segon torn de paraula vam dir:

  Fer esment que el plenari on s’aproven els pressupostos és dels més importants de l’any. I en cap dels 3 que hem fet esta legislatura ha estat present el portaveu del Partit Popular. Amb la seua no participació fa que automàticament els pressupostos s’aproven sols amb els vots del govern.

  Finalment els pressupostos van ser aprovats amb els vots a favor de Compromís, l’abstenció del PP i els vots en contra de PSPV i CUP.
   
 4. Nomenament Jutge/ssa de Pau i suplent

  En este punt calia votar el nomenament de Jutge/ssa de Pau i el suplent entre dues candidatures. La proposta del Govern Municipal era que continuara com a Jutgessa l’actual, Mª Rosa Caselles, i com a suplent, Lluís Fornés.

  La intervenció del nostre portaveu va ser:
  Després d’estudiar les dues propostes, valorem positivament de la candidatura de Lluís Fornés Simó la seua doble llicenciatura, el Màster, el grau superior de Valencià i el B2 d’anglés. La candidatura de Maria Rosa Caselles té al seu favor l’experiència d’haver treballat ja en el càrrec. I com que no veiem la manera de fer una valoració objectiva perquè no hi ha un barem previ clar, optarem per l’abstenció.

  Finalment la proposta de l’equip de Govern va ser aprovada amb els vots de Compromís, PP i PSPV, i l’abstenció de la CUP.
 5. Declaració BIC de l’Escaldà

  La regidora de Turisme va llegir la declaració de BIC de l’Escaldà.

  La nostra intervenció va ser:
  La CUP votarem a favor de la declaració. Simplement volem afegir la petició al govern municipal que mire la forma de fomentar la conservació dels riuraus i altres elements arquitectònics relacionats amb l’elaboració de la pansa. Com per exemple algunes propostes que els vam fer a nivell d’impostos, o altres que puguen haver.

  La declaració va ser aprovada per unanimitat.

 6. Moció de la CUP sobre declaració d’Incompatibilitat de regidora

  Des del passat 1 de desembre, una regidora del grup municipal del Partit Popular es troba en la situació de ser també treballadora municipal, situació d’incompatibilitat com s’indica en el punt 2b de l'article 178 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), i on la regidora hauria d’escollir quin dels dos llocs prefereix.
  Com ni des del propi grup municipal del Partit Popular ni del govern municipal han actuat al respecte, des de la CUP vam demanar un informe al Secretari sobre la situació de la regidora que enllacem, i com se’ns va indicar que l’Alcalde o algun grup municipal havia de ser qui ho portara a Plenari (i l’Alcalde no ho anava a fer), vam presentar esta moció.

  Després de la lectura de la moció i de l’informe, la nostra intervenció va ser la següent:

  El punt 178 de la LOREG és molt clar. Diu que és incompatible amb la tasca de regidor/a el fet de ser “personal actiu del respectiu Ajuntament i de les entitats i establiments depenents d’ell.” La sentència del Tribunal Suprem de 26 d’abril de 2002 diu que la interpretació ha de ser restringida. En el sentit que no hi cap una interpretació extensiva de les incompatibilitats. I que ha d’estar presidida per la finalitat de preservar a la funció pública d’una influència desviada de l’interés públic. És a dir, que no hi caben interpretacions àmplies de la llei en este aspecte.
  Els diversos posicionaments de la Junta Electoral Central no deixen lloc a dubtes i deixen molt clar que situacions com esta són incompatibles. Per exemple el seu acord 513/2011 diu que “Es doctrina de esta Junta que la incompatibilidad se aplica a las personas contratadas por la Corporación local, si es éste el que abona su retribución” i més endavant diu “La temporalidad de la contratación en el caso planteado, no impide el surgimiento de la incompatibilidad siendo lo determinante la incorporación a la plantilla del Ayuntamiento y que sea éste quien abone la retribución.” L’únic lloc de l’informe del secretari on es posiciona sobre la incompatibilitat o no, diu clarament que és incompatible.

  Amb tot això, tenint en compte que esta llei busca l’ètica i transparència a les institucions per part dels càrrecs públics i este és un dels objectius de la CUP a l’Ajuntament, votarem a favor d’esta moció.


  Des del grup municipal del PSPV van sol·licitar deixar la moció damunt la taula a l’espera de sol·licitar més informes jurídics al respecte, ja que segons ells, el informe del Secretari no era prou clar.

  Des dels grups municipals del PP i Compromís es va indicar que no veien la incompatibilitat, argumentant que la regidora no es troba en cap òrgan de decisió i per tant, sense poder influir en les decisions que afecten a la neteja d’edificis públics.

  Al segon torn, vam respondre a algunes de les afirmacions dels altres grups. Entre altres, la de que ni a l’informe que vam adjuntar ni a cap llei (que sapiguem o que algú haja aportat) no es diu que la incompatibilitat vaja en funció de si s’està governant o no. A més vam puntualitzar algunes qüestions en el següent sentit:

  El Partit Popular, que tant ha parlat de la defensa de la legalitat els darrers mesos, quan li interessa no vol que s’aplique la legalitat. En què quedem?
  Compromís, que tant s’ompli la boca d’ètica, ara no vol l’aplicació de lleis que pretenen mantenir l’ètica i la transparència. Esperem que no siga el preu a pagar per la posició del PP als pressupostos. Per desgràcia, veient com ha anat l’assumpte, no ens sorprén la postura d’un i altre partit. Tampoc ens sorprén el redactat de l’informe en alguns punts als quals vosaltres s’agafeu per votar en contra. Sobre l’informe, un parell d’observacions:
  1.- Si la competència fora del plenari únicament, l’informe no diria que és incompatible. Ho deixaria en mans del plenari.
  2.- I al revés, si és incompatible, no depén del que vote el plenari.

  A partir d’ahi, uns i altres podeu redactar les frases com vulgueu, i interpretar-les com vulgueu per justificar el vostre vot. Però continua sent una situació d’incompatibilitat. I si no, vos animem a demanar o fer un informe que diga que en cas d’aprovar-ho el plenari, la situació és compatible i acorde a la llei. No el veureu. I no el veureu per la senzilla raó que això no és legal.
  Per últim, estes pràctiques no ajuden gens a eliminar el mantra de que tots els polítics son uns lladres o uns aprofitats que sols es mouen pel seu propi interés. Més bé, el segueixen alimentant. Nosaltres ens hem situat en el bàndol de denunciar precisament eixes situacions. Per contra, Compromís amb eixa postura ha deixat clar on es situa.


  Des del grup del PSPV van tornar a demanar deixar la moció damunt la taula per tal de demanar més informes jurídics. I es va procedir a la seua votació.

  A una primera votació va haver un empat pels vots a favor de PSPV, els contraris de la CUP i l’abstenció de la resta.
  A la segona votació, l’Alcalde va votar a favor de deixar la moció damunt la taula per tal de desfer l’empat.

 7. Informes d’Alcaldia

  En primer lloc, i com és norma a tots els plenaris, s’anomena a totes les víctimes d’assassinats masclistes des de l’últim plenari a l’Estat Espanyol.
  Seguidament l’Alcalde informa d’algunes accions pendents de realitzar per la Comissió d’Igualtat.

 8. Mocions, precs i preguntes

  Els nostres regidors van realitzar els següents precs i preguntes:

  • En primer lloc un prec a les regidories de medi ambient o turisme. Que es faça un major seguiment a l’estat dels elements que hi ha per tot el sender de Pedreguer. Fa mesos que el panell informatiu que hi ha al Cor de l’Enric i la zona de taules de la Font Coberta estan en mal estat. El panell no està enganxat a terra i la zona de les taules està amb l’herba alta. Per tant, els preguem que ho revisen i es deixe en bones condicions.

  • A la Junta de govern del passat 26 d’octubre l’equip de govern va acordar adquirir un nou cotxe per a la policia local. En algun moment es va plantejar la possibilitat d’adquirir un cotxe elèctric?

   L’Alcalde ens diu que en cap moment es va valorar adquirir un cotxe elèctric.

  • Des de l’Ajuntament s’ha realitzat alguna acció informativa sobre la plaga de la Xylella després d’incloure a Pedreguer dins la zona de risc? No s’ha convocat el Consell Agrari Local per a informar?

   La regidora de Medi Ambient ens diu que des de la Cooperativa se’ls va informar de que un tècnic de la Conselleria anava a Pego a fer una conferència i que van donar avís per l’app municipal. Va afegir que no sabia si caldria convocar una conferència específica pel poble, però que si fera falta, es podria convocar.

  • Al mes de març se’ns va anunciar l’inici de l’elaboració del Reglament de participació ciutadana. Quan es té previst iniciar el procés participatiu?

   El regidor Blai Server va indicar que havia quedat en pausa per falta de pressupost, però que a principi d’any tenien la intenció de tornar a convocar la Junta de Portaveus.

  • Preguem a l’Alcalde que es deixe les burles a casa i respecte a l’oposició, que ací qui ha amagat informació ha sigut vosté.

  • Pregunta per a Victòria Simó. Li hem preguntat en dues ocasions, per correu electrònic i altra via registre d’entrada, per l’organització del servei de neteja. Seguim sense rebre resposta. En qualsevol cas, en el seu informe per a les Comissions Informatives diu “Hem decidit que la supervisió de la feina estiga a càrrec de la Yolanda, per la senzilla raó de que és resolutiva, és a dir, sap prendre decisions amb rapidesa i determinació quan és necessari i resoldre els problemes puntuals que van donant-se en el dia a dia.”. La pregunta és com s’ha comparat la capacitat resolutiva d’ella amb la de les altres treballadores?

   La regidora, sobre com havia decidit qui seria la supervisora, ens respon dient que al conèixer a totes les treballadores, s’havia decidit per ella perquè sabia que tenia capacitat de resolució.