Resum plenari 31 agost 2017

El passat dijous 31 d’agost, amb l’absència de la regidora de festes Inma Puigcerver, es va celebrar la sessió plenària ordinària amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta anterior, 29 de juny

  L’acta va ser aprovada per unanimitat.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es van donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de la 169 a la 208.
   
 3. Modificació contracte de RSU, per ampliació del servei de recollida porta a porta als comerços

  Des de l’equip de Govern se’ns presenta una modificació del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària. Es tractava d’ampliar el servei de recollida selectiva per als comerços, un dia més per a envasos lleugers i dos dies més el paper/cartró, per un total de 14.512,38€.

  La intervenció del nostre portaveu va ser:
  El grup municipal de la CUP votarem en contra d’esta proposta. Entenem que abans d’ampliar-li el contracte a la mateixa empresa, cal comprovar que s’està complint amb l’actual. A les comissions informatives se’ns va dir que es complia amb el contracte, tant per la feina com respecte als treballadors. Però davant alguns indicis que tenim de fa temps que això podria no ser així, hem estat demanant informació al respecte.
  Sobre la neteja viària la vam demanar per correu electrònic en vàries ocasions des de gener. La última volta que ho vam reclamar va ser el 29 de maig. Encara no hem rebut resposta.
  Sobre els compliments dels drets laborals hi ha informació que estem pendents de rebre i que podem entendre que encara no la tinguem, però hi ha altra que figura en el plec de condicions i que pel que sembla, no s’està complint. És la que obliga a l’empresa a facilitar cada mes “un resum de la situació laboral amb una relació de les baixes per malaltia, accident, absències, etc.”.
  Per tant, davant estos incompliments o possibles incompliments, entenem que primer s’haurien d’aclarir, que és una tasca que el govern municipal hauria de portar al dia, i posteriorment ampliar el contracte. Mentrestant el propi govern municipal hauria de buscar les fòrmules per cobrir les necessitats a les que fa esment esta ampliació.


  L’argumentació de la resta de partits de l’oposició va anar en la mateixa direcció. El PSOE va posar en qüestió en quin horari es faria la recollida i si s’assegurava que el fem aniria a reciclatge, a més, també va posar en dubte el control de l’equip de Govern sobre l’empresa. Des del PP es criticava que la part de les millores del contracte no s’estava complint.

  En una primera votació es va produir un empat amb els vots a favor de Compromís, l’abstenció del PSOE i els vots en contra del PP i la CUP. Fet que va comportar una segona votació en la que el PSOE va canviar la seua abstenció pel vot en contra.

  Finalment la proposta de modificació va ser rebutjada amb els vots en contra de PP, PSOE i la CUP i els vots a favor de Compromís.
   
 4. Proposta expedient d’adjudicació del servei d’abastiment d’aigua

  A causa de les Sentencies judicials 51/2017 i 425/2017 de la secció 5 del Tribunal Superior de Justícia, per denúncies de dues empreses que es van presentar al concurs al 2013, s’havia de tornar al moment de la valoració de les ofertes per tal de fer una nova avaluació de les mateixes, i si procedira, adjudicar el contracte a l’oferta més avantatjosa.

  La nostra intervenció va ser:
  Tal i com vam manifestar a la mesa de contractació, la CUP ens abstindrem en este procés. Es tracta d’una sentència del jutjat després de les denuncies d’algunes empreses que optaven a la concessió, que obliga a repetir part del procediment d’adjudicació, tornant al punt on s’estava al 2013. I tal i com ja els vam argumentar, nosaltres no formàvem part de la corporació municipal en aquell moment, i la nostra aposta sempre ha sigut municipalitzar el servei. Per últim afegir que estes denuncies, així com altres rebudes en altres processos d’adjudicació, són conseqüència de tindre la gestió del servei privatitzada i fa que ens reafirmem en la voluntat de municipalitzar eixos serveis com la millor manera de beneficiar l’Ajuntament i el poble en el seu conjunt.

  La proposta d’adjudicació va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís i l’abstenció de la resta.
   
 5. Informes Alcaldia

  En primer lloc es van llegir els noms de les dones assassinades per la violència masclista des de l’últim plenari de juny. Van ser anomenades 16 dones, una xifra molt alta que no podem permetre.

  A banda, l’alcalde va informar de les subvencions rebudes per part de la Diputació d’Alacant i de la Generalitat. I també de les gestions relacionades amb el Centre de salut nou i amb les reformes pendents de l’actual.
   
 6. Mocions, precs i preguntes

  A l’apartat de preguntes, els nostres regidors van realitzar les següents:
   
  • Ens poden indicar quan està previst convocar a la Comissió de Municipalitzacions? Ja que l’última va ser el passat 21 d’octubre, i el contracte amb l’empresa de neteja d’edificis públics es va prorrogar 6 mesos, finalitzant a finals de novembre, per tal de poder estudiar la viabilitat de la municipalització d’este servei.

   La regidora Victòria Simó ens va respondre de que tenia intenció de convocar-la en dues setmanes.
    
  • Als pressupostos participatius del 2014 va eixir seleccionada la proposta de construcció d’una zona d’acampada. 3 anys després segueix sense realitzar-se, ens poden indicar quines gestions s’han realitzat des de l’equip de govern per a la localització dels terrenys?

   El regidor Blai Server ens corregeix indicant que la proposta era per a la realització del projecte, però que no s’ha trobat una parcel·la idònia per a poder realitzar el projecte. Diu que la regidoria de Medi Ambient és qui ho està gestionant.
    
  • La partida de millora integral de parcs infantils ja s’ha executat? En eixe cas, ens podrien indicar quin és el motiu pel qual el parc del Llavador segueix sense arreglar-se, després que al plenari de febrer ens indicaren de que estaven a l’espera de tenir la partida per a poder arreglar-ho? Ara fa vora un any que el parc segueix amb els sacs de material al mig i sense arreglar el jardí.

   La regidora de Serveis Municipals ens indica que després de les millores dels parcs de les escoles, aniran a fer la resta. Diu que van demanar una subvenció per a la construcció d’un nou parc, però no ha sigut concedida.